Az MTA BTK és az olaszoszországi Magyar és Kelet-Közép-Európai Tanulmányok Egyetemközi Központja (CISUECO) közös kiadásában jelenik meg a Turgonyi Zoltán és Roberto Ruspanti szerkesztette új tanulmánykötet, melynek címe "Tra una guerra e l’altra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura, mondo delle idee (1921–1945)". A kiadvány második darabja az "Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura, idee" című könysorozatnak, mely az MTA BTK Filozófiai Intézete és a kelet-közép-európai témákkal foglalkozó kutatókat koordnáló CISUECO együttműködése nyomán jött létre. A jelen kötetben, mely a két háború közötti korszakkal foglalkozik, Hörcher Ferenc és Turgonyi Zoltán tanulmányai is szerepelnek.

Megjelent Tuboly Ádám Tamás "Egység és tolerancia: A logikai empirizmus tudományos világfelfogása" című monográfiája az MTA BTK Filozófiai Intézetének kiadásában. A kötet magyar nyelven elsőként nyújt átfogó és részletes bevezetést a logikai empirizmusba. A főképp Bécsben és Berlinben létrejött, filozófusokból és tudósokból álló diszkussziós csoportok a tudomány, és a tudományt értelmező filozófia társadalmi hasznosságának ideálját tűzték zászlajukra. Elképzelésük szerint a filozófusoknak a különböző tudományterületek közti párbeszédet kell elősegíteniük: ezt nevezzük az egységes tudomány koncepciójának. Mindazonáltal a tudományok közti kapcsolatokat és ezeknek a kapcsolatoknak a kiaknázását különböző módokon képzelhetjük el: a tudományos elméleteket összetartó logika kidolgozásában szabadságot élvezünk (tolerancia elve). Egység és tolerancia így a logikai empirizmus tudományos világfelfogásának két alapvető panelját adja. A kötetet, mely a logikai empirizmus történetének, filozófiájának és a tudományos filozófia világfelfogásának témája köré szerveződik, egyetemi hallgatók, oktatók, kutatók és a laikus olvasóközönség egyaránt haszonnal forgathatják.

"A fenomenológia keletkezésetörténete mint filozófiai probléma" (előzetes, REAL, borító) címmel jelent meg Varga Péter András második monográfiája az MTA BTK Filozófiai Intézetének kiadásában. A könyv kettős célkitűzést követ: egyrészt arra tesz kísérletet, hogy átfogó igénnyel megrajzolja a fenomenológia keletkezéstörténetét e történet nemtriviális bonyolultságú történeti-fogalmi értelemalakzatainak vizsgálata révén, másrészt saját történetírói feladatán túl a közvetlen filozófiai relevancia igényével is fel kíván lépni, amennyiben arra is törekszik, hogy feltárja e történeti kérdés filozófiai tétjét. Egy filozófiatörténet-elméleti bevezetést követően a kötet vállaltan történeti módszerrel vizsgálja a fenomenológia keletkezésének eseménytörténeti és egyetemtörténeti kontextusait, a Fenomenológiai Mozgalom létrejöttét övező komplex történeti-fogalmi értelemalakzatokat, a korai fenomenológia viszonyát a kor  természettudományos gondolkodásához és mainstream filozófiájához, valamint a fenomenológia keletkezéstörténetének befejeződését az első világháború idején. Az utolsó fejezet egyben annak rekonstruálására is vállalkozik, hogyan jutott el Edmund Husserl, a korai fenomenológia központi gondolkodója egy különös irányból a filozófiatörténet fenomenológiai elméletének kapujába. A filozófiatörténetre irányuló elméleti reflexió ezáltal azon sajátságos témák egyikeként mutatkozik meg, amellyel a fenomenológia hozzájárulhat a kortárs filozófiához.

Turgonyi Zoltán, az MTA BTK Filozófiai Intézetének munkatársa és Roberto Ruspanti, az Università degli Studi di Udine professzora, a CISUECO (Hungarológiai, Közép- és Kelet-Európai Tanulmányok Egyetemközi Kutatóközpontja) igazgatója szerkesztésében megjelent az "All'ombra della Grande Guerra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura" (A Nagy Háború árnyékában. Kereszteződések Olaszország és Magyarország között: történelem, irodalom, kultúra) című tanulmánykötet, mely a 2015. június 11-12-én Budapesten megtartott olasz-magyar konferencián elhangzott előadások közül válogatott, összeszerkesztett anyagot tartalmazza. A tartalomjegyzék itt tekinthető meg. A kötetben a Filozófiai Intézet munkatársai közül Frenyó Zoltán, Hörcher Ferenc és Turgonyi Zoltán publikált.

A kötet a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának kiadásában jelent meg. Megrendelhető az Intézetben.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai