A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja

Tuboly Ádám (MTA BTK FI)
"Back in the Summer of '69": Kuhn és a logikai empirizmus viszonyának "paradigmaváltás"-narratívája ellen
című előadására.

Az előadás absztraktja

Gyakran állították, Thomas Kuhn saját kategóriáit és fogalmait használva, hogy a logikai empirizmus normál tudományos paradigmája az 1950-es és 1960-as évekre kifulladt, ugyanis túl sok anomáliával szembesült, ami a krízis állapotához vezetett. Kuhn ekkor tudott sikeresen fellépni, forradalmi munkája pedig a huszadik századi tudományfilozófia egyik, ha nem a legfontosabb paradigmaváltását idézte elő. Előadásomban amellett fogok érvelni, hogy a logikai empirizmusnak nem volt paradigmája, nem szembesült anomáliákkal, így krízisbe sem jutott, végezetül pedig paradigmaváltás sem történt.

Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

Időpont: 2017 április 18., 16:00.

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja

Demeter Tamás (MTA BTK FI)
A magyar filozófia szociologizáló hagyománya
című előadására.

Az előadás absztraktja
Az előadásban A szociologizáló hagyomány c. könyvem lassan készülő átdolgozásának vázlatát fogom bemutatni és szeretném megvitatni. Az átdolgozás ama tézis köré szerveződik, hogy a hagyomány felfűzhető egy a pozitivizmustól a posztmarxizmusig terjedő módszertani ívre, s ennek segítségével rekonstruálhatók a hagyomány fő témái. E tézisre támaszkodva bemutatom a készülő átdolgozás főszereplőit, a narratíva szerkezetét és vázolom főbb pilléreinek anyagát.

Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

Időpont: 2017 március 21., 16:00.

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja

Sivadó Ákos (MTA BTK FI)
"Hobbes-nál is veszélyesebb": Sir William Petty atomista természetfilozófiája
című előadására.

Az előadás absztraktja
William Petty életművének tudománytörténeti szempontból legnagyobb relevanciával bíró része az általa kidolgozott „társadalomtudományos” módszer, a politikai aritmetika programpontjainak megfogalmazása és azok gyakorlati alkalmazása. Kevesebb figyelmet kap a szakirodalomban a módszer metafizikai/természetfilozófiai háttere (Petty „biblikus atomizmusa”), mivel Petty maga sem írt kifejezetten erre vonatkozó műveket. Előadásomban egyrészt megkísérlem bemutatni, hogy ez a bizonyos természetfilozófia hogyan lehetett képes alátámasztani a politikai aritmetika módszertanát, másrészt pedig kitérek a Petty felfogását ért bírálatokra, elsősorban a koramodern korszakban előszeretettel alkalmazott materializmus- és ateizmus-vádakra.

Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

Időpont: 2017 február 28., 16:00.

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja

Szücs László Gergely (MTA BTK FI)
Szociális szabadság és kritikai elmélet
című előadására.

Az előadás absztraktja
Előadásomban Axel Honneth politikai filozófiai művei alapján azt az érvmenetet rekonstruálom, melynek során a szabadság két ismert „berlini” típusa, a negatív és a pozitív szabadság mellett egy harmadik típus, a szociális szabadság fogalmának bevezetése mellett érvel. Bemutatom, hogy Honneth érvmenete akkor rekonsturálható, ha azt a klasszikus politikai filozófia, többek között Hobbes, Kant és Hegel vitájának kontextusába illesztjük. Honneth jól ismeri e szerzők érveit: hol precíz ellenérvek kidolgozásával, hol innovatív úrafogalmazásukkal támasztja alá saját álláspontját. Bemutatom azonban, hogy ez a nagyívű filozófiai érvelés feszültségbe kerül azzal a programmal, amelytől Honneth a kritikai elmélet megújítását reméli: amely szerint a társadalomkritika normái monologikusan sohasem következtethetők ki, hanem mindig csak konkrét társadalmi szituációkban, a mindennapi cselekvés tanulmányozásával körvonalazhatók.

Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

Időpont: 2017 február 21., 16:00.

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja

Ambrus Gergely (ELTE BTK)
Carnap és Wittgenstein a más elmékről és a fizikalizmussal kapcsolatos prioritási-vita
című előadására.

Az előadás absztraktja:
Carnap 1930-től kezdve képviselte a fizikalizmus doktrínáját, ami szerint a tudomány univerzális nyelve a fizikai nyelv, azaz minden tudás-igényre jogosult állítást fizikai fogalmakkal kell megfogalmazni. Ezen átfogó tézis szerint a pszichológiai mondatok is fizikai, tehát testi állapotokra és viselkedésekre vonatkozó mondatok; a fizikalizmus a pszichológia vonatkozásában tehát egyfajta logikai behaviorizmust avagy „módszertani materializmust” jelent.
1932-ben, a „Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft” megjelenése után Wittgenstein az ő – szóban terjesztett – nézeteinek eltulajdonításával vádolta meg Carnapot. Carnap ugyan alaptalannak tartotta ezt a támadást, mindazonáltal későbbi publikációiban, békítő szándékkal, elismerte Wittgenstein hatását bizonyos nézeteire. Éppen a fizikalizmussal kapcsolatban azonban semmiképpen sem tartotta jogosnak a wittgensteini vádat, ahogy általában a fizikalista fordulat értelmezői (pl. Uebel, Hintikka, Stadler, Stern) sem.
Előadásomban azt vizsgálom meg, hogy mennyiben hasonlók Carnap és Wittgenstein ekkori nézetei. Azt állítom, hogy Carnap fizikalizmusának bizonyos elemei, elsősorban a pszichológiai mondatok jelentésére, és ezen belül a mások mentális állapotaira vonatkozó mondatok jelentésére vonatkozó elképzelései, illetve a más elmékkel kapcsolatos analógiás érvelés elemzése, sok szempontból közel állnak Wittgensteinéihez.
Ezzel nem azt akarom állítani, hogy Wittgenstein vádjai jogosak. Azonban ezek a hasonlóságok önmagukban is érdekesek. Továbbá, segíthetnek megvilágítani Carnapnak a Psychologie in physikalischer Sprache-ban igen elliptikusan megfogalmazott érveit a más mentális állapotok fizikalista értelmezése mellett, és alapot adhatnak arra a feltételezésre, hogy Wittgenstein plágiumvádja nem, vagy nem elsősorban a protokollnyelv fizikai nyelvi értelmezésére vonatkozhatott, hanem a más elmék állapotaira vonatkozó mondatok értelmezésére.

Helyszín: 1014 Budapest, Országház u. 30. Pepita terem

Időpont: 2016 november 29., 16:00.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai